Telefon​:

Vidste du at...

Brænde er det vigtigste brændsel i store dele af verden, og i mange udviklingsland bruges 80-90 pct. af den samlede træproduktion til brænde og opvarmning.

Egenskaber for brænde

- tryk venligst her​

Se også:

PASSAT Atmos DC

BAXI Solo Innova Standard

BAXI Bonus 30

(omstilbar til olie eller træ)

Forrige side​

Fastbrændselsanlæg

Mange af dem, der tænker på at anskaffe sig en brændeovn eller en brændekedel er ikke vokset op med kendskab til, hvorledes man behandler brænde, og hvorledes man fyrer i brændeovne og kedler.


Brænde er det vigtigste brændsel i store dele af verden, og i mange udviklingslande bruges 80-90 pct. af den samlede træproduktion til brænde. For 100-150 år siden brugte man også her i landet hovedsagelig skovbrænde- eller tørv i skovfattige egne - til både husopvarmning og til madlavning.

Brænde og tørv kunne dog ikke dække det brændsels-behov, som skabtes af stigende folkemængde og levefod. Da der ikke var tilstrækkelige mængder af brænde og tørv til rådighed, blev behovet for brændsel først dækket ved brug af kul og (koks, gas) og senere hen af olie og el. Omkring 1970 blev brænde kun anvendt af få. Årsagen hertil var, at det - sammenlignet med olie og el var ligeså dyrt og væsentlig mere besværligt at fyre med.

Da oliekrisen satte ind i begyndelsen af 70-erne, blev det atter økonomisk tiltrækkende at fyre med brænde, vel og mærke hvis man selv var i stand til at oparbejde brændet og gøre det fyringsklart. Desuden indebar brug af brænde også den forbedret forsyningssikkerhed for den enkelte familie.

Da hovedparten af skovens træ går til industrielle formål, har vi kun en begrænset brænde mængde tilrådighed i vore dage. Skønsmæssigt drejer det sig om ca. 400.000-500.000 kubikmeter skovbrænde, hvilket svarer til ca. 5 pct. af den varme mængde, som bruges til rum-opvarmning. Hertil kommer så det brænde, der stammer fra haver, levende hegn og industriaffald, samt hvad der oparbejdes til skovflis, som navnlig anvendes i større varmecentraler før hen.

Selv om der er tale om en lille del af det samlede varmeforbrug. så er det af betydning for samfundet, at brændet udnyttes. Da brændværdien i høj grad er afhængig af den behandling, brændet får er det tillige vigtigt at den enkelte bruger har kendskab til hvorledes brændet skal behandles.

Det kan ikke skjules, at brænde er besværligere at anvende end olie, el og naturgas. Til gengæld skal det også fremhæves, at varmen føles behageligere og at stueklimaet - på grund af luftfornyelsen - er særlig godt i en brændovnsfyret stue. Ligeledes er der flere og flere som savner den kontante opvarmning en traditionel brændekedel kan opfylde.

I Danmark har man som følge af stigende opmærksomhed omkring miljøet fået ret høje energiafgifter på kul, olie, gas og specielt elektricitet. De såkalde vedvarende energikilder - herunder træ - er ikke pålagt afgifter. Dette vil i høj grad medvirke til, at fyring med træ næppe igen forsvinder ud af de private husholdninger. Hertil kommer, at der nu er udarbejdet standarder for danske brændekedler og ovne hvilket utvivlsomt har forbedret kvaliteten og hævet virkningsgraden hos de enkelte producenter.​

Få fradrag på lønudgiften

Indtil udgangen af 2014 er det muligt at få fradrag for håndværkerudgifter og hushjælp gennem forsøgsordningen kaldet "Bolig-Jobplan'.

Det kan give dig et fradrag på op til kr. 15.000 årligt pr. person.

Fokus på miljøet

I disse tider bør vi sætte fokus på verden og vort lands miljø. Samtidig er det vigtigt, at vi tænker på vores fremtid og ikke mindst miljøet for de kommende generationer.

Ved at handle ansvarsfuldt og miljøbevidst kan vi gøre en forskel.

Finansiering af dit projekt

Har du problemer med banken, eller er du også træt af alt det postyr med samtaler osv.?

I tæt samarbejde med Energi Nord, tilbyder DEWA nu at finansiere dit kommende projekt med en attraktiv rente.

DEWA VVS & ENERGI ApS - Farsbøllevej 2 - 5471 Søndersø - Tlf.: +45 6483 1880 - Fax: +45 6483 1884 - E-mail: info@dewa-vvs.dk